La grande avventura culturale e umana di Joyce Lussu.