L’assenza di Putin. La fisicità una volta esaltata ora è nascosta